วิสัยทัศน์ พันธกิจ

           วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านวังผาเป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการศึกษาในเขตบริการอย่างทั่วถึงให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน มีความรู้ มีคุณธรรม มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ประสานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน เตรียมพร้อมสู่อาเซียน

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนในเขตบริการอย่างทั่วถึง

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนมีคุณธรรมจริยธรรม

3. จัดประสบการณ์การเรียนให้นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

4. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้มีความสามารถ สู่ความเป็นครูมืออาชีพ

5. จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอน             

6. ประสานความร่วมมือ กับชุมชนองค์การส่วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษา

 

Comments