ประวัติโรงเรียน

        โรงเรียนบ้านวังผา จัดตั้งวันเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พุทธศักราช 2506 โดยมีนายอรุณ  ปุสเทพ ตำแหน่งนายอำเภอเชียงคาน มาเป็นประธานในพิธีเปิด มีครูใหญ่มาดำรงตำแหน่งคนแรกคนคือ นายนริศ ชัชวาล   และเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 53 คน โดยเริ่มแรกมีอาคารชั่วคราว 1 หลัง

           ในปีการศึกษาต่อ ๆ มา ได้มีข้าราชการครูย้ายและสับเปลี่ยนกัน  มาดำรงตำแหน่งอยู่เนือง ๆ เพราะเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ต่อมาในปีการศึกษา 2521 โรงเรียนได้ขยายชั้นเรียนอีกคือ  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จนกระทั่งปีการศึกษา 2539 ได้เปิดสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

            ปัจจุบันมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 122 คน นักเรียนชาย  57 คน นักเรียนหญิง 65 คน มีข้าราชการครูทั้งสิ้น   8 คน ชาย 3 คน หญิง 5  คน มีพนักงานราชการ 2 คน ครูธุรการ 1 คน เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 8 ชั้นเรียน มี นายดิลก  คำน้อย ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังผา

ด้านอาคารสถานที่ โรงเรียนบ้านวังผามีอาคารเรียนจำนวน 3 หลัง 8 ห้องเรียน และอาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง บ้านพักครู 2 หลัง ห้องส้วม 3 หลัง 6 ที่นั่ง บ่อเลี้ยงปลาซีเมนต์ 3 บ่อ ลานกีฬาอเนกประสงค์ 2 สนาม

ด้านการศึกษา ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านวังผา ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  .. 2551  ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปี 6  และได้ดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย  เขต  1  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวกับการศึกษาทุกประการ


Comments